Kurz prvej pomoci pre všetkých

KURZ


Samotný kurz je rozdelený na dve časti:

- praktickú časť výučby
- teoretickú časť výučby.


Účastník kurzu prvej pomoci

a) nadobudne teoretické vedomostí a praktické zručnosti potrebné pre poskytovanie prvej pomoci so zameraním na následky a
prevenciu dopravných nehôd, riešenie najčastejších náhlych život ohrozujúcich a závažných zdravie ohrozujúcich udalostí
neúrazového a úrazového pôvodu,

b) osvojí si význam a dokáže zdôvodniť význam poskytovania prvej pomoci v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri
náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach so zameraním na úrazy pri dopravných nehodách,

c) získa pozitívny postoj k poskytovaniu prvej pomoci a k prevencii náhleho ohrozenia života a zdravia.

Minimálny rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností v kurzoch prvej pomoci

A. Teoretické vedomosti o

1. príčinách vzniku dopravných nehôd a poraneniach pri dopravných nehodách,
2. preventívnych opatreniach smerujúce k zvýšeniu ochrany zdravia na cestách,
3. úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti, reťazi života,
4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,
5. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,
6. základných úkonoch zachraňujúcich život,
7. poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,
8. poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,
9. záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsií,
10. krvácaní z rán, šoku,
11. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,
12. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová
príhoda,
13. poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

B. Praktické zručnosti

1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, použitie
výstražného trojuholníka,
2. aktivovanie systému záchrannej zdravotnej služby,
3. zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,
4. praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií (BLS) – uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc,
stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie)
5. poskytnutie prvej pomoc pri

a) poruchách vedomia,
b) poruchách dýchania, dusenie sa, kŕčových stavoch,
c) zlomeninách a poranenia kĺbov – prvá pomoc, lekárnička, obväzová technika,
d) krvácaní z rán, šoku,
e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,
f) neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda,
6. poskytnutie psychologickej podpory postihnutému,
7. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchranného systému.

Po absolvovaní kurzu prvej pomoci a po vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci vydá edu medical účastníkovi kurzu potvrdenie.

Formy záverečnej skúšky: teoretická – test, praktická

Kontakt

KURZ PRVEJ POMOCI

kurzpp@gmail.com

+421917279239 (najlepšie formou SMS, Viber)

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené. PRO-MED, s.r.o.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode